Vereniging Nederland Bazel sinds 1921

... al meer dan 100 jaar Nederlandse gezelligheid in Bazel!

Statuten

 

Statuten van de „VERENIGING NEDERLAND BAZEL“ TE BASEL

Naam, doel en zetel
Artikel 1

De Vereniging draagt de naam „Vereniging Nederland Bazel" (VNB), en is gevestigd te Basel  Zij stelt zich ten doel het bevorderen van de onderlinge contacten en van de ideële belangen van de in Basel en omstreken verblijf houdende Nederlanders.

Artikel 2

De Vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van bijeenkomsten op het gebied van cultuur, sport en gezelligheid, het organiseren van excursies en verder alle middelen, welke aan het doel bevorderlijk zijn.

Lidmaatschap
Artikel 3

De Vereniging bestaat uit gewone leden, donateurs en ereleden.

Gewone leden zijn Nederlanders verblijf houdende in de regio Basel of elders in Zwitserland en  verder niet-Nederlanders, die met Nederlanders vriendschappelijke betrekkingen onderhouden. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en aanvaarding door het Bestuur. Kinderen van een gezinslid gelden vanaf 18 jaar als individueel lid. Donateurs zijn rechtspersonen of natuurlijke personen die geen gelegenheid hebben de bijeenkomsten van de Vereniging bij te wonen. De bijdrage van een donateur is minstens gelijk aan de contributie  van een gewoon lid.

Tot erelid kunnen benoemd worden, zij die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben voor de Vereniging. De benoeming geschiedt door de ledenvergadering op voordracht van het Bestuur en bij meerderheid van stemmen.

Ereleden zijn vrijgesteld van contributie en genieten alle voorrechten van een gewoon lid.

Artikel 4

Over het opnemen van nieuwe leden beslist het Bestuur. Wordt een kandidaat door het Bestuur afgewezen, dan kan hij/zij in beroep gaan bij de Algemene Vergadering, die in deze beslist. Na opname wordt aan het nieuwe lid een exemplaar van de statuten van de Vereniging toegezonden.

Artikel 5

Het lidmaatschap eindigt door:

 1. overlijden
 2. schriftelijk bedanken bij het Bestuur voor 1 december van het lopende jaar.
 3. royement door het Bestuur wegens het niet betalen van de contributie of handelingen in strijd met de belangen van de Vereniging. Geroyeerde personen kunnen in beroep gaan bij de Algemene Vergadering, die in laatste instantie beslist. 

  Na beëindiging van het lidmaatschap bestaat geen aanspraak meer op de Vereniging.

Inkomsten
Artikel 6

De inkomsten van de Vereniging bestaan uit:

 1. Contributies
 2. Donaties
 3. Legaten en schenkingen
 4. Andere inkomsten

De contributie wordt op voorstel van het Bestuur door de Algemene Vergadering vastgesteld en dient in de loop van het eerste kwartaal aan de penningmeester/esse te worden voldaan. Een lid bezit geen rechten en/of voordelen verbonden aan het lidmaatschap indien de verschuldigde contributie op 31 maart van het lopende jaar niet door hem/haar is betaald. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Bestuur
Artikel 7

Het Bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, te kiezen door de Algemene Vergadering. De voorzitter/ster wordt rechtstreeks in functie gekozen. De overige functies worden door het Bestuur onderling verdeeld en het resultaat wordt schriftelijk aan de leden bekend gemaakt. Het dagelijks Bestuur, bestaande uit voorzitter/ster, secretaris/esse en penningmeester/esse is belast met de behandeling van de dagelijkse zaken. Voorzitter/ster en/of secretaris/esse vertegenwoordigen de Vereniging in en buiten rechte.

Artikel 8

Het Bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter/ster of drie leden zulks nodig achten. Besluiten worden genomen, indien tenminste drie leden ter vergadering aanwezig zijn en wel met meerderheid van stemmen. De voorzitter/ster is de woordvoerder van de vereniging en leidt de Bestuurs- en Algemene Vergaderingen. De secretaris/esse voert de correspondentie, houdt de ledenadministratie bij en maakt notulen van Bestuurs- en Algemene Vergaderingen. De penningmeester/esse is belast met het innen van contributies en betalen van rekeningen etc..Hij/zij boekt alle inkomsten en uitgaven en beheert het vermogen van de Vereniging, overeenkomstig de door het Bestuur gegeven aanwijzigingen.

Artikel 9

De leden van het Bestuur worden gekozen voor de tijd van twee jaar; zij zijn herkiesbaar.
Door het Bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt. Treedt een Bestuurslid voortijdig af, dan neemt zijn/haar opvolger diens plaats in het rooster van aftreden in. Voor de door het aftreden opengevallen plaatsen kunnen door het Bestuur en door de leden kandidaten worden voorgesteld. Hun namen moeten tenminste  één maand voor de Algemene Vergadering schriftelijk door de voorstellers en vergezelt van een verklaring van bereidheid de functie te willen aanvaarden bij het secretariaat zijn ingediend en later op de agenda van bovengenoemde Vergadering worden vermeld.

Indien geen tegenkandidaten zijn ingediend, geldt het voorgestelde bestuurslid als gekozen. Bij meerdere kandidaten wordt schriftelijk gestemd. De kandidaat die de meeste stemmen op zich verenigt geldt dan als gekozen.

Algemene Vergaderingen
Artikel 10

De jaarlijkse Algemene Vergadering vindt uiterlijk 31 maart plaats.

De datum van genoemde Vergadering wordt de leden zes weken van tevoren medegedeeld.

De convocatie en de agenda worden de leden uiterlijk twee weken van tevoren toegezonden onder vermelding van de te behandelen onderwerpen en voorstellen. Leden kunnen tot uiterlijk één maand voor de Algemene Vergadering schriftelijk voorstellen bij het Bestuur indienen.

Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

Elk lid brengt één stem uit. Kinderen van gezinsleden zijn vanaf 18 jaar stemgerechtigd.

De leden tekenen voor de aanvang van de vergadering een presentielijst.

Alle stemmingen, met uitzondering van die genoemd in artikel 9, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter/ster of de meerderheid van de stemgerechtigde leden een schriftelijke stemming gewenst acht.

Bij gelijkheid van stemmen over personen geldt een voorstel als te zijn verworpen, bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter/ster.

De Algemene Vergadering heeft het recht besluiten te nemen ongeacht het aantal aanwezige leden, behoudens het bepaalde in artikel 15 van deze statuten.

Buitengewone Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen, indien het Bestuur dit noodzakelijk acht.

Het Bestuur is ook verplicht binnen twee maanden een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien tenminste 15 leden schriftelijk en onder vermelding van de te behandelen onderwerpen een zodanige vergadering verlangen.

Geeft het Bestuur binnen deze twee maanden geen gehoor aan het verzoek van deze leden, dan kan door hen zelf een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen geroepen worden.

Artikel 11

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt een kascommissie van twee leden en één reserve gekozen, die niet tot het Bestuur mogen behoren. De leden van de kascommissie mogen slechts éénmaal herkozen worden.

Zij kan ten allen tijde en moet aan het eind van elk verenigingsjaar de boekhouding van de Vereniging controleren en op de Algemene Vergadering schriftelijk verslag van haar bevinden uitbrengen, waar zij tevens voorstellen kan doen.

Artikel 12

De Algemene Vergadering heeft de volgende bevoegdheden:

 1. Het kiezen van de leden van het Bestuur.
 2. Het goedkeuren van de notulen van de vorige Algemene Vergadering.
 3. Het goedkeuren van het verslag van de secretaris/esse en penningmeester/esse.
 4. Het goedkeuren van de rekening van het afgelopen jaar.
 5. Het goedkeuren van het budget voor het komende jaar.
 6. Het vaststellen van de contributie.
 7. Het kiezen van de leden van de kascommissie.
 8. Het wijzigen van de statuten.
 9. Het nemen van besluiten over voorstellen van het Bestuur of leden.
 10. Het benoemen van Ereleden.
 11. Het behandelen van beroepen tegen royementen door het Bestuur of tegen het afwijzen van het lidmaatschap door het Bestuur.

Commissies
Artikel 13

Het Bestuur kan, al of niet op voorstel van de Algemene Vergadering, uit de leden commissies vormen, die de in artikel 2 omschreven activiteiten onder haar verantwoordelijkheid voorbereiden en/of organiseren.

Wijziging van de Statuten
Artikel 14

Een besluit om de statuten te wijzigen, kan worden genomen op een Algemene of Buitengewone Algemene Vergadering met een meerderheid van tenminste twee derde der uitgebrachte stemmen.
 

Ontbinding van de Vereniging
Artikel 15

Een besluit tot ontbinding van de Vereniging kan in eerste instantie slechts worden genomen op een Buitengewone Algemene Vergadering, waarop tenminste drie vierde van alle leden aanwezig zijn en met tenminste twee derde van de stemmen.

Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan vindt een tweede vergadering plaats, waarop alsdan door de aanwezige leden een besluit tot ontbinding kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de stemmen.

Bij ontbinding van de Vereniging wordt het vermogen ter bewaring gegeven aan het Consulaat der Nederlanden te Bazel. Vindt binnen vijf jaar na het besluit tot ontbinding geen heroprichting van de Vereniging plaats, dan gaat het kapitaal met interest over aan een door het Consulaat der Nederlanden te bestemmen liefdadig doel.

Een verdeling van het vermogen onder de leden van de Vereniging is niet geoorloofd.

Slotbepalingen
Artikel 16

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het voltallige Bestuur, tenzij minstens vier Bestuursleden het bijeenroepen van een Algemene Vergadering noodzakelijk achten.

Artikel 17

Deze statuten treden met onmiddellijke ingang in werking.
Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 14 januari 2000  

Namens het Bestuur:
Th. Bouwknegt, voorzitter
  K. Bourgnon, secretaresse