• Thuis
  • Activiteiten / Ambassade info
  • Ambassade te Bern

Nederlandse Ambassade te Bern

De Nederlandse Ambassade in Bern is nu ook op Facebook te volgen, via deze Facebook groep kan iedereen op de hoogte blijven van officiële bezoeken, relevant politiek, economisch en cultureel nieuws maar ook uitnodigingen voor evenementen.
Link: Informatie Paspoortaanvragen

Nederlandse Ambassade
Seftigenstrasse 7
3007 Bern
Tel: +41 31 350 8700
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/zwitserland/over-ons/ambassade-in-bern

MEDEDELINGEN NEDERLANDSE OVERHEID:

UITKERINGSREGELING BACKPAY SLUIT OP 1 JANUARI 2018
De Uitkeringsregeling Backpay is ingesteld op 24 december 2015 door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in overeenstemming met het Indisch Platform. Deze regeling gold aanvankelijk tot 1 januari 2017, maar is door de Staatssecretaris verlengd tot 1 januari 2018. Aanvragen voor deze regeling moeten uiterlijk 1 januari 2018 zijn ontvangen bij de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) van de Sociale Verzekeringsbank. Aanvragen die daarna worden ontvangen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Wie komen in aanmerking? De Uitkeringsregeling Backpay is bedoeld als morele genoegdoening voor KNIL-militairen en ambtenaren in dienst van het Nederlands-Indisch Gouvernement, die op 15 augustus 2015 nog in leven waren en geen (volledig) salaris hebben ontvangen over de oorlogsjaren. Als de rechthebbende op of na 15 augustus 2015 is komen te overlijden, kan een aanvraag door de erfgenamen worden ingediend. Uitzonderingen? De Uitkeringsregeling Backpay voorziet in de mogelijkheid voor een toekenning op grond van een hardheidsbepaling. Deze hardheidsbepaling is bijvoorbeeld toegepast op personen met werkzaamheden die volledig of voor een groot deel werden gesubsidieerd door het Nederlands-Indisch Gouvernement. Hierbij kan gedacht worden aan onderwijzend personeel in het gesubsidieerde particulier onderwijs en aan verplegend personeel in een aantal gesubsidieerde particuliere ziekenhuizen. De hardheidsbepaling kan niet worden toegepast op personen die voor 15 augustus 2015 zijn overleden. Wat wordt uitgekeerd?
De Backpay-uitkering bestaat uit een eenmalig belastingvrij bedrag van 25.000 euro. Dit bedrag is niet van invloed op een Nederlandse huur- of zorgtoeslag van de voormalige ambtenaar of militair en heeft geen gevolgen voor zijn of haar Wuv-, Wubo-, AOR- of Wiv-rechten. De afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen heeft inmiddels meer dan 5.100 personen onderzocht op een mogelijk recht op de Uitkeringsregeling Backpay. Tot en met juli 2017 is de Backpayuitkering 577 keer toegekend, waaronder 137 toekenningen aan personen die in het buitenland wonen. Hoe dient u een aanvraag in? Een informatiefolder, een aanvraagformulier en informatie over het Backpay-beleid zijn beschikbaar op de website (www.svb.nl/wvo) of kunnen worden aangevraagd bij de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de Sociale Verzekeringsbank, Postbus 9575, 2300 RB Leiden, tel: 071 – 535 68 88, e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERMANENTE REGISTRATIE ALS KIEZER BUITEN NEDERLAND
Op 1 april 2017 is de Kieswet veranderd waardoor u zich voortaan nog maar één keer ‘permanent’ hoeft te registreren. Bent u eenmaal geregistreerd dan krijgt u automatisch uw briefstembewijs toegestuurd. Met deze permanente registratie kunt u wel stemmen tijdens Tweede Kamerverkiezingen, Europese Parlementsverkiezingen en raadgevende referenda. Unit Verkiezingen stuurt u dan voor elke verkiezing de documenten waarmee u per brief kunt stemmen. U hoeft zich dus niet meer voor elke verkiezing opnieuw te registreren.
Registreer u permanent als kiezer buiten Nederland: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-enorganisatie/ verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/permanente-registratie-voor-nederlandse-kiezersin-het-buitenland.htm. Vul het formulier in en onderteken het. Stuur het formulier samen met een kopie van uw bewijs van Nederlanderschap (een kopie van uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart) op. Zodra de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. U krijgt per e-mail een bevestiging wanneer de gemeente uw registratieverzoek heeft ontvangen. Zodra de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.
Voorwaarden voor registratie:
Voor registratie als kiezer buiten Nederland gelden de volgende voorwaarden:
- U woont buiten Nederland, en u staat niet meer ingeschreven in een Nederlandse gemeente.
- U heeft op het moment van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit.
- Uw kiesrecht is niet afgenomen.
- U bent op het moment van de aanvraag 17 jaar of ouder.
- U kunt pas meedoen aan verkiezingen als u 18 jaar of ouder bent.
Stemmen als kiezer buiten Nederland
Bent u eenmaal geregistreerd dan krijgt u automatisch uw briefstembewijs en bijbehorende retourenveloppen toegestuurd per post. U krijgt vóór elke verkiezing het stembiljet automatisch per email. U kunt dit stembiljet zelf printen, invullen en samen met het briefstembewijs en een kopie van uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart opsturen naar het adres van het briefstembureau op de retourenveloppe. Omdat Unit Verkiezingen het digitale stembiljet niet hoeft te laten drukken en versturen, krijgt u het eerder. U heeft dus langer de tijd om uw stem terug te sturen. Wilt u uw stembiljet toch per post ontvangen? Dan kunt u dat aangeven op het registratieformulier. Het is uw verantwoordelijkheid om uw briefstembewijs tijdig te retourneren aan het briefstembureau. Het is ook mogelijk om zelf met een kiezerspas in Nederland te stemmen, of iemand een volmacht te geven om uw stem vóór u uit te brengen. Als u kiest voor één van deze laatste 2 opties moet u dit voor elke verkiezing opnieuw aangeven. Iemand anders voor u laten stemmen kan bijvoorbeeld handig zijn als u verwacht dat de post niet tijdig geretourneerd kan worden of de postverzending minder betrouwbaar is in het land waar u verblijft.
Houd uw adres actueel
Verhuist u naar een ander adres in het buitenland? Geef dit dan door aan de gemeente. U leest er meer over op de pagina Adres wijzigen als kiezer buiten Nederland. Zie website adres boven.

Verkiezingen Europees Parlement 2019
De eerstkomende verkiezingen waarbij u kunt stemmen, zijn de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOET IK TOESTEMMING GEVEN ALS MIJN KIND MET EEN ANDERE VOLWASSENE OP REIS GAAT?
Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan is toestemming nodig als uw kind met een andere volwassene (niet 1 van de ouders) naar het buitenland reist. Denk bijvoorbeeld aan een vakantie met een opa, oma, ander familielid, vriendje of vriendinnetje. Wie geeft toestemming Als uw kind op reis gaat met een andere volwassene dan de ouder, dan is toestemming nodig van:
- de gezaghebbende ouder bij eenhoofdig gezag of
- van beide ouders bij gezamenlijk gezag
Toestemming door invullen formulier Gaat uw kind met opa, oma of de ouders van een vriendje naar het buitenland? Bij controle moeten zij dan kunnen aantonen dat de gezaghebbende ouder(s) toestemming hebben gegeven voor de reis.
Om toestemming voor de reis te geven, vullen de gezaghebbende ouder(s) en de andere volwassene het https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland
Deze ondertekent u gezamenlijk. Heeft u meerdere kinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in.
Advies op maat
Heeft u vragen over uw situatie of zijn er andere onduidelijkheden? Het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) geeft u advies op maat.
Het Centrum IKO is bereikbaar via Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Controle gezag in het buitenland
Sommige landen hebben aanvullende voorwaarden voor het reizen met een minderjarige. Voor advies neemt u contact op met de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINDERJARIGEN EN VERLIES NEDERLANDSE NATIONALITEIT
Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen de Nederlandse nationaliteit kwijtraken. Bijvoorbeeld als de vader of moeder het Nederlanderschap verliest. Het kind verliest dan de Nederlandse nationaliteit omdat zijn ouder de Nederlandse nationaliteit verliest. Het kind behoudt wel het Nederlanderschap als er nóg een andere ouder met de Nederlandse nationaliteit overblijft.
1. Een minderjarige kan de Nederlandse nationaliteit kwijtraken
2. Uitzonderingen: een minderjarige verliest toch niet de Nederlandse nationaliteit
3. Meer informatie
Vooraf: De Nederlandse nationaliteitswet maakt onderscheid tussen meerderjarigen en minderjarigen. Een minderjarige is jonger dan 18 jaar, voor die leeftijd niet getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan. In dit informatieblad leest u in hoofdstuk 1 in welke situaties een minderjarige de Nederlandse nationaliteit kan kwijtraken. Leest u vooral ook de uitzonderingen hierop, beschreven in hoofdstuk 2. De basis van deze tekst is de Rijkswet op het Nederlanderschap, hoofdstuk 5, Verlies van het Nederlanderschap. In de tekst staat steeds ‘ouder’. Het gaat dan altijd om een juridische ouder. U kunt hiervoor ook lezen ‘adoptieouder’ of ‘de persoon die mede het gezamenlijk gezag uitoefent en aan wie de minderjarige het Nederlanderschap ontleent’. Voor de Rijkswet zijn deze personen gelijk.

1. Een minderjarige kan de Nederlandse nationaliteit kwijtraken. Een minderjarige verliest de Nederlandse nationaliteit als:
1. hij *1 afstand doet van het Nederlanderschap. Voorwaarde hierbij is dat hij de nationaliteit van zijn ouder heeft;
2. een Nederlandse ouder vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, terwijl de minderjarige deze nationaliteit al heeft, naast zijn Nederlandse nationaliteit. Of als de minderjarige samen met de Nederlandse ouder van nationaliteit verandert;
3. hij zelfstandig dezelfde nationaliteit krijgt als een ouder;
4. hij de Oostenrijkse of de Noorse nationaliteit aanneemt;
5. een ouder voor zichzelf afstand doet van het Nederlanderschap;
6. een ouder automatisch het Nederlanderschap verliest. Dit omdat de ouder tien jaar buiten het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Unie heeft gewoond;
7. van een ouder het besluit tot naturalisatie tot Nederlander is ingetrokken. De ouder had namelijk n a zijn naturalisatie tot Nederlander geen afstand gedaan van zijn oorspronkelijke nationaliteit;
8. het ouderschap van een niet-Nederlander door de rechter is vastgesteld. Of als een niet-Nederlander het kind heeft erkend, gewettigd of geadopteerd. Voorwaarde hierbij is dat de minderjarige daardoor een andere nationaliteit krijgt, of deze andere nationaliteit al had;
9. het besluit tot medenaturalisatie tot Nederlander tegelijkertijd wordt ingetrokken met het naturalisatiebesluit van een ouder. Dit omdat er gefraudeerd was in de naturalisatieprocedure;
10. het juridisch ouderschap, waaraan het minderjarige kind het Nederlanderschap ontleent, wegvalt. Bijvoorbeeld als de ouder het ouderschap ontkent, of de adoptie of de erkenning intrekt;
11. tijdens zijn 16e of 17e jaar de Nederlandse overheid zijn Nederlanderschap intrekt. Dit omdat hij vrijwillig in dienst is gegaan in de krijgsdienst van een ander land. Terwijl dat land op dat moment vecht tegen Nederland oftegen een van de Nederlandse bondgenoten;
12. tijdens zijn 16e of 17e jaar de Nederlandse overheid zijn Nederlanderschap intrekt. Dit omdat hij zich aansloot bij een organisatie die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. De overheid wees deze organisaties aan.

2. Uitzonderingen: een minderjarige verliest toch niet de Nederlandse nationaliteit:
Er zijn een aantal uitzonderingen op de situaties hierboven beschreven. Dan verliest de minderjarige toch niet de Nederlandse nationaliteit. In situatie 4, als de minderjarige de Oostenrijkse of Noorse nationaliteit zelf aanneemt, verliest het kind altijd de Nederlandse nationaliteit. Een minderjarige verliest niet de Nederlandse nationaliteit als hij:
a. ook nóg een ouder heeft, die tijdens de hierboven beschreven situatie of handeling, Nederlander is en zolang deze ouder Nederlander is. Of deze ouder voor dat moment als Nederlander is overleden. Uitzonderingen hierop zijn nummers 9, 11 en 12: dan verliest het kind wel de Nederlandse nationaliteit; of b. staatloos zou worden. Uitzondering hierop is nummer 9, dan verliest het kind wel de Nederlandse nationaliteit; of
c. een ‘derde generatie Nederlander’2 is. Uitzonderingen hierop zijn nummers 1, 11 en 12: dan verliest het kind wel de Nederlandse nationaliteit; of
d. zelfstandig dezelfde nationaliteit krijgt als een ouder (nummer 3) én zijn tweede ouder is op dat moment Nederlander.Het is in dit geval niet relevant als deze tweede ouder het Nederlanderschap later verliest; of
e. geboren is in het land waarvan hij de nationaliteit krijgt en daar zijn hoofdverblijf heeft als hij de vreemde nationaliteit krijgt. Uitzonderingen hierop zijn nummers 1, 11 en 12: dan verliest het kind wel de Nederlandse nationaliteit; of *2 het nationaliteitsrecht is een ‘derde generatie Nederlander’ geboren
f. een onafgebroken periode van vijf jaar of langer woont of woonde (hoofdverblijf heeft) in het land waarvan hij de nationaliteit krijgt.
Uitzonderingen hierop zijn nummers 1, 11 en 12: dan verliest het kind wel de Nederlandse nationaliteit.

3. Meer informatie

In het informatieblad ‘Kan ik mijn Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen? En hoe voorkom ik dat?’ vindt u meer informatie over verliesgronden voor meerderjarigen.
Dit informatieblad vindt u op de internetsite www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/documenten/brochures/2017/01/03/nederlandse-nationaliteit-verliezen).

www.rijksoverheid.nl
Op de website www.rijksoverheid.nl vindt u informatie over veel onderwerpen van de Rijksoverheid. Als u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden op deze website, kunt u uw vraag telefonisch of per e-mail stellen aan Informatie Rijksoverheid. Het telefoonnummer is: 1400 (lokaal tarief ) en bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via het contactformulier op de website. Op de website van de rijksoverheid vindt u ook informatie over (opnieuw) Nederlander worden. Zie daarvoor de link
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/nederlander-worden

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
Ook op de website van de IND, www.ind.nl, vindt u informatie over het Nederlanderschap en de Nederlandse nationaliteit.
Juridisch Loket
Bij het Juridisch Loket kunt u terecht voor juridische informatie of advies. Wilt u weten of er een juridisch loket bij u in de buurt is? Bel dan 0900-8020 (€ 0,25 per minuut), of kijk
op de website www.juridischloket.nl

*1 In de tekst staat ‘hij’ of ‘zijn’. Hiervoor kunt u ook ‘zij’ of ‘haar’ lezen.
*2 In het nationaliteitsrecht is een ‘derde generatie Nederlander’ geboren (na 1 april 2003) uit een in Nederland wonende moeder of vader, die zelf geboren is uit een in Nederland wonende moeder of vader.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuw betaalsysteem reisdocumenten

Per 1 december 2016 gaat de Nederlandse Ambassade te Bern over op het betaalsysteem van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanaf deze datum is het ook mogelijk om met een credit card te betalen. Wij willen u erop wijzen dat er kosten in rekening gebracht kunnen worden door uw bank bij betaling met de bank-, postfinance-pas of credit card.
 
Reiziger kan 24/7 Buitenlandse Zaken bellen op +31 247-247-247
Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft samen met reisspecialist Floortje Dessing een nieuw centraal telefoonnummer voor reizigers geopend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is nu 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar op +31 247-247-247 voor praktische tips en hulpvragen vanuit het buitenland. Naast het nieuwe centrale telefoonnummer, kan dat ook via de mail en via Twitter. Het ministerie denkt op deze manier 3000 mensen per dag te kunnen helpen.

Het ministerie speelt met deze nieuwe dienstverlening in op het veranderde reisgedrag van de Nederlander. Minister Koenders: 'Waar je in de wereld ook naar toe gaat, Nederlanders kom je overal tegen. We reizen steeds verder, vaker en avontuurlijker.' De minister wil deze mensen overal en op elk moment van de dag kunnen bijstaan. Koenders: 'In geval van nood, maar juist ook al voordat mensen op reis gaan. Want een goede voorbereiding is ontzettend belangrijk en kan veel problemen voorkomen'. De nieuwe dienstverlening is er niet alleen voor de reiziger, maar ook voor Nederlanders die in het buitenland wonen of buitenlanders die naar Nederland willen. Door alle vragen via één centraal contactcenter in Den Haag te beantwoorden, kunnen mensen sneller en beter geholpen worden.